Tuesday, December 31, 2019

Winter 2020 Workshop: Armenian Economic Association


The Armenian Economic Association Winter 2020 Workshop will be held on January 9, 2020, at 10:30-15:15, and is hosted by the Economics Department of Yerevan State University (Sev Shenk). Registration is free here.

Program
Opening Remarks: 10:30-10:45

Session 1: 10:45-12:15
Gayane Barseghyan (American University of Armenia)
The effects of sanctions and counter-sanctions: evidence from macro aggregates and micro data (discussant: Sevak Alaverdyan, Bielefeld University, Germany)

David Gomtsyan (Higher School of Economics, Russia)
Multiproduct Shipments (discussant: Vahagn Jerbashian, University of Barcelona, Spain)

Coffee break: 12:15-12:45

Session 2: 12:45-14:15
Vahagn Jerbashian (University of Barcelona, Spain)
Trade in Information Technologies and Changes in the Demand for Occupations (discussant: David Gomtsyan, Higher School of Economics, Russia)

Sevak Alaverdyan (Bielefeld University, Germany)
Search Channels of Workers and Firms over the Business Cycle (discussant: Gayane Barseghyan, American University of Armenia)

Coffee break: 14:15-14:30

Session 3: 14:30-15:15
Armenak Antinyan (Zhongnan University of Economics and Law, China)
You've Got Mail. Increasing the Uptake of a Cervical Cancer Screening Program in the Republic of Armenia (discussant: Vardan Baghdasaryan, American University of Armenia)

Հայկական Տնտեսագիտական Միության Ձմեձային Գիտաժողով
Ամսաթիվ: Հունվար 9, 2020

Ժամ: 10.30-15.15
Հանդիպման վայր: ԵՊՀ, Տնտեսագիտության Ֆակուլտետ
Բացման Խոսք: 10.30-10.45
Հայկ Սարգսյան: Բացման Խոսք

Սեսսիա 1: 10:45-12:15
Գայանե Բարսեղյան (Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան)
Պատժամիջոցների ազդեցության գնահատում մակրո և միկրո տվյալների օգտագործմամբ (Ընդդիմախոս: Սևակ Ալավերդյան)

Դավիթ Գոմցյան (Տնտեսագիտության Ավագ Դպրոց)
Բազմարպրանք Փոխադրումներ (Ընդդիմախոս: Վահագն Ջրբաշյան)

Ընդմիջում: 12:15-12:45

Սեսսիա 2: 12:45-14:15
Վահագն Ջրբաշյան (Բարսելոնայի Համալսարան)
Միջազգային առևտուրը տեղեկատվական տեխնոլոգիաներում և դրա ազդեցույթունը մասնագիտությունների պահանջարկի վրա (Ընդդիմախոս: Դավիթ Գոմցյան)

Սևակ Ալավերդյան (Բիլեֆելդի Համալսարան)
Աշխատողների և ֆիրմաների որոնման միջոցները բիզնես ցիկլի ընթացքում (Ընդդիմախոս: Գայանե Բարսեղյան)

Ընդմիջում: 14:15-14:30

Սեսսիա 3: 14:30-15:15
Արմենակ Անտինյան (Ժոգնանի Տնտեսագիտության և Իրավունքի Համալսարան)
Դուք Նամակ Ունեք. Արգանդի վզիկի քաղցկեղի մասնակցության խթանումը Հայաստանի Հանրապետությունում (Ընդդիմախոս: Վարդան Բաղդասարյան)

Sunday, March 10, 2019

Call for Papers: Armenian Economic Association 2019 Annual Meetings

The Armenian Economic Association 2019 annual meetings will be hosted by the Armenian State University of Economics, the Armenian National Agrarian University, and the American University of Armenia on June 27-29, 2019.

Papers in all areas of economics, finance, and business/marketing, both theoretical and applied, are welcome. Topics may include, but not limited to, growth and development issues in Armenia and the South-Caucasus, integration with the Eurasian Union and the EU, trade patterns, trends in labor markets and migration, tax policy, income inequality, regulatory reforms, health, environment, or other topics on current advances in economics and finance.

Submit abstract of less than 500 words by April 30th with decisions by May 10th. Submissions are free with no cost to present and participate.

Best Paper Awards: Submission of completed papers in advance is required to be considered for International Monetary Fund best paper award as well as AEA's Armen Alchian and Grigor Artzruni (student) awards, C-Quadrat award for best student paper in pension economics and portfolio management, Voskeni Wines Award for Agricultural and Environmental Economics.

For more information, visit http://www.aea.am/conferences.html.

Friday, March 08, 2019

2017 Armenian Household Survey released

The 2017 Household Integrated Living Conditions Survey was recently released by Armstat. There are 7776 households in the survey, which is available both as xls and sav (spss) files.